blocks
เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลทั่วไป
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 ถามกันบ่อย
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
 ค้นหา
 แนะนำและบอกต่อ
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อเรา
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2556
· งบประมาณ 2557
· 
· 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาปี 2552-54
 แผนพัฒนาปี 2553-55
 แผนพัฒนาปี 2554-2556
 แผนพัฒนาปี 2555-2557
 แผนพัฒนาสามปี2556-2558
 แผนพัฒนาสามปี2557-2559
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2553
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2554
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2555
 แผนดำเนินงาน2556
 แผนดำเนินงาน2557
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2552-54)
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4ปี (2552-55)
 แผนอัตรากำลัง2556-2558
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2556
· เรียกประชุมสภาสมัยที่1
· เรียกประชุมสภาสมัยที่2
· เรียกประชุมสภาสมัยที่3
· เรียกประชุมสภาสมัยที่1/2557
· กำหนดสมัยประชุม2557
· เรียกประชุมสภาสมัยที่2/2557
· เรียกประชุมสภาสมัยที่3/2557
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.55
 รายงานประชุมสภา พ.ค.55
 รายงานประชุมสภา 9ส.ค.55
 รายงานประชุมสภา 15ส.ค.55
 รายงานประชุมสภา 28พ.ย.55
 รายงานประชุมสภา 28ก.พ.56
 รายงานประชุมสภา 27 พ.ค.56
 รายงานการประชุมสภา9ส.ค.56
 รายงานการประชุมสภา15ส.ค.56
 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก
 รายงานการประชุมสภา17ก.พ.57
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2551
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2552
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2553
 รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลปี2554
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2555
· รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2556
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลสถิติ
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2552
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2551
 จำนวนและรายชื่อผู้สูงอายุ
 จำนวนและรายชื่อคนพิการ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย
 คำสั่ง/ประกาศ
 หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
 พรบ./พรก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 มติ ก. อบต.
 คำสั่ง สถ.
 ปฏิทินกิจกรรม
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.พะเนา
 หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
 หมู่ 2 บ้านพูดซา
 หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
 หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
 หมู่ 5 บ้านพะเนา
 หมู่ 6 บ้านพะเนา
 หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
 หมู่ 8 บ้านยองแยง
 หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
 การให้บริการประชาชน(ประกาศ ฯ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน)
 โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีป้าย
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
 การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
 ร้องเรียน,ร้องทุกข์,แจ้งทุจริต
· แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 กิจกรรมและโครงการต่างๆ
 กิจกรรม,โครงการ
 โครงการวันแม่แห่งชาติ
 โครงการประชาชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
 กลุ่มและองค์กรต่างๆในพื้นที่
 กลุ่มออมทรัพย์หมู่6 บ้านพะเนา
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 ข้อมูลข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะเนา
 สรุปผลการดำเนินงาน 2554
 สรุปผลการดำเนินงาน2555

· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· โครงการรักษ์ลำตะคอง
· โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
· โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุข
· โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค
· โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร
· โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
· โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
· เนื้อหาสาระ
· วันเด็กแห่งชาติประจำปี
· วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
· สถิติการเข้าชม
· อำเภอยิ้ม
· อบต.พะเนาเกมส์ครั้งที่ 10
· ลงโฆษณา
· การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
· กีฬาท้องถิ่นประจำปี
· กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน
blocks
เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

blocks
พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
blocks
สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: yueiei
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 116

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 23
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 23
ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 

facebook อบต.พะเนา


โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.พะเนาเกมส์ ประจำปี 2557
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

อบต.พะเนาเกมส์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - วันที่ 15 มิถุนายน 2557

โดยมี 5 ชนิดกีฬาคือ

                                                          1. ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นประชาชนทั่วไป

                                                          2. ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

                                                          3. เซปัคตะกร้อชาย

                                                          4. เปตองคู่ผสม

                                                          5. กีฬาพื้นบ้านเฮฮา

 

 ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 20 Jun 14@ 11:17:11 ICT (61 ครั้ง)
(มีต่อ... | 4599 ไบต์ | จำนวน: 0)
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2557
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ที่ผ่านมาผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 10 Jun 14@ 14:59:35 ICT (58 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2107 ไบต์ | จำนวน: 0)
พิธีมอบวุฒิบัตร
กิจกรรมผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 10 Jun 14@ 14:37:32 ICT (58 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1874 ไบต์ | จำนวน: 0)
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
กิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. ได้มีลมพายุพัดบ้านของนางเปลี่ยน ชวนโพธิ์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงได้ช่วยเหลือเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม เป็นเงิน 12,000 บาทผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 10 Jun 14@ 13:43:41 ICT (57 ครั้ง)
(มีต่อ... | 992 ไบต์ | จำนวน: 0)
ดับเพลิงที่บ้านพะเนา ม.6
กิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้รับแจ้งจากนายวรโชติ หัสครบุรี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านพะเนา หมู่ที่ 6 ว่าเหตุเพลิงไหม้บริเวณบ้านพะเนา หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลหัวทะเล นำรถบรรทุกน้ำมาดับเพลิงดังกล่าว ได้เป็นที่เรียบร้อยผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 10 Jun 14@ 13:23:50 ICT (63 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1221 ไบต์ | จำนวน: 0)
กิจกรรมเดือนมีนาคม2557
กิจกรรม

นำคนงานไปตัดต้นไม้ที่โรงเรียนบ้านพะเนา

 

 

 ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 06 Jun 14@ 12:12:42 ICT (70 ครั้ง)
(มีต่อ... | 908 ไบต์ | จำนวน: 0)
กุมภาพันธ์2557 ประสานแผนพัฒนากับ อบจ.นครราชสีมา

กุมภาพันธ์2557 ประสานแผนพัฒนากับ อบจ.นครราชสีมา ก่อสร้างถนนหินคลุก

1.เส้นเลียบลำตะคองเก่า จากบ้านยองแยง ม.8 - บ้านมะเริงน้อย ม.1 ระยะทาง 2,050 เมตร

2.เส้นเลียบทางรถไฟด้านทิศเหนือบ้านมะเริงใหญ่ ม.7 1,025 เมตร

 ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 21 May 14@ 15:48:30 ICT (119 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1683 ไบต์ | จำนวน: 0)
แจกเสื้อกันหนาว มกราคม2557
กิจกรรม

แจกเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2557

 ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 21 May 14@ 15:25:56 ICT (83 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1043 ไบต์ | จำนวน: 0)
เดือนมกราคม 2557

เดือนมกราคม 2557 วันเด็ก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 21 May 14@ 15:15:08 ICT (81 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1455 ไบต์ | จำนวน: 0)
สรุปผลงาน 4 เดือนแรก
กิจกรรม

เดือนธันวาคม

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณ อบต.พะเนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

 

 

 

 ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 27 Mar 14@ 16:08:12 ICT (232 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2016 ไบต์ | จำนวน: 0)
80 เรื่อง (8 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]
กระดานข่าว

กระดานข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นครราชสีมา
กระดาน

 องค์การบริหารส่วนตำบล
    โยกย้ายและสับเปลี่ยน    ประกาศสอบและผลสอบ    กิจกรรม อบต.สัมพันธ์    อื่นๆ
 หน่วยงานอื่นทั่วไทย
    พูดคุยเกี่ยวกับ อบต.    ข่าวคราวหน่วยงานราชการ    อื่นๆ
 ทั่วไป
    เทคโนโลยี    สุขภาพ    บทความน่าอ่าน    อื่นๆ

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 สนุกจริงได้เงินจริงกับบริการของเรา 0 aotto 5 aotto เมื่อวันที่ 22/09/2014 เวลา 20:15 น.
 เเนะนำบล๊อกเทคนิคพิเศษ 0 nuanna2 6 nuanna2 เมื่อวันที่ 22/09/2014 เวลา 14:02 น.
 Gclub-Casino.com เป็นตัวแทนเว็บคาสิโน 0 makujang 7 makujang เมื่อวันที่ 22/09/2014 เวลา 12:38 น.
 ขอแนะนำบล็อค เกมออนไลน์พัฒนาอย่างก้าวไกล 0 tomball288 7 tomball288 เมื่อวันที่ 22/09/2014 เวลา 10:24 น.
 ผู้ให้บริการความสนุกผ่านเว็บไซต์รูปแบบใหม่ 0 aotto 7 aotto เมื่อวันที่ 21/09/2014 เวลา 13:49 น.
 เเนะนำบล๊อกความสนุก ความเพลิดเพลิน 0 nuanna2 8 nuanna2 เมื่อวันที่ 20/09/2014 เวลา 14:33 น.
 ลองเข้ามาเล่นเกมส์สนุกๆสิ 2 moukoko 17 yueiei เมื่อวันที่ 20/09/2014 เวลา 10:25 น.
 ขอแนะนำบล็อค ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 0 tomball288 8 tomball288 เมื่อวันที่ 20/09/2014 เวลา 10:20 น.
 นวัตกรรมใหม่ของความบันเทิง 0 aotto 7 aotto เมื่อวันที่ 20/09/2014 เวลา 07:58 น.
 เเนะนำบล๊อกคัดเลือก คัดสรร สิ่งใหม่ 0 nuanna2 8 nuanna2 เมื่อวันที่ 19/09/2014 เวลา 15:31 น.
กระทู้ 999 | กระทู้และตอบ 1230 | เข้าชม 287964 | ตอบ 231 | สมาชิก  115
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ


blocks
หยุดทำร้ายประเทศไทย
blocks
Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

blocks
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
blocks
ค้นหา


blocks
ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
blocks
เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
blocks
เรื่องที่ผ่านมา
Monday 29 Jul
· ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
Friday 10 May
· พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา
· โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Thursday 02 May
· ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
Wednesday 03 Apr
· โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลพะเนา ประจำปี ๒๕๕๖
Wednesday 27 Mar
· ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน2556
Friday 01 Feb
· กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
Tuesday 25 Dec
· ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
Friday 14 Dec
· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง
Wednesday 12 Dec
· รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

บทความเก่าๆ
blocks
Thai Calendar
กันยายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
blocks
ปฏิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2014 >>

พฤ อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930         
blocks
ราคาน้ำมันวันนี้
blocks
พยากรณ์อากาศ
blocks
แหล่งความรู้

"พบเห็นการทุจริตของ อบต.พะเนา โปรดแจ้งสายตรงถึง นายก อบต.พะเนา" โทร 044-220155-6 หรือที่
อบต.พะเนา 109 ม.7 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา E-mail:abtphanao@gmail.com หรือ www.phanaolocal.go.th 
"ร่วมสร้างสรรค์ให้โปรงใสอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล"