หน้าแรก ส่งข่าวสารส่วนตัว ค้นหา
    เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 เข้าสู่ระบบ
 ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 ความรู้ห่างไกล สตง.
 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 การป้องกันอัคคีภัย
 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือการบริหารงานบุคคล
 ภารกิจตามอำนาจหน้าที่
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.พะเนา 2558-2562
· แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2557
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2558
· งบประมาณ 2559
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2558
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2558-2560)
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2558
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.58
 รายงานประชุมสภา พ.ค.58
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2557
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ราคากลาง
 ข้อมูลสถิติ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย
 ประกาศกระบวนการขั้นตอนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 กรณีการออกข้อบัญญัติฯว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 คำสั่ง/ประกาศที่สำคัญ
 ผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญ
 โครงการศึกษาดูงานแม่บ้านผู้นำชุมชน2558

· รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
· ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
· ภาษีบำรุงท้องที่
· ภาษีป้าย
· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· แนะนำและบอกต่อ
· เนื้อหาสาระ
· หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
· หมู่ 2 บ้านพูดซา
· หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
· หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
· หมู่ 5 บ้านพะเนา
· หมู่ 6 บ้านพะเนา
· หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
· หมู่ 8 บ้านยองแยง
· หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
· หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
· สถิติการเข้าชม
· หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
· ลงโฆษณา
· การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
· การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
· การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
· กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
· ข้อมูลทั่วไป
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ถามกันบ่อย
    เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

    พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
    สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: cpmembership1
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 859

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 10
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 11

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : cpmembership1
ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 

facebook อบต.พะเนา


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูล

ท้องถิ่นนครราชสีมา

ยังไม่มีข้อมูล

 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ ด าเนินการตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณเส้นเลียบล าตะคองเก่า บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 ถึง บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลพะเนา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง และบดทับแน่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย และ ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.พะเนาก าหนด) งบประมาณที่ได้รับ 210,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสาร หนังสือประชาสัมพันธ์

                                                   ปร.4

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 31 Mar 16@ 16:31:56 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอราคา

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการตกลงราคาโครงการ ดังนี้

1.      โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ทางสาธารณะประโยชน์ระหว่างโรงเรียนบ้านยองแยง     

บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร       ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลบ.ม.ปรับเกรดบดทับแน่น (ตามปริมาณงาน อบต.พะเนากำหนด) งบประมาณที่ได้รับ 86,000.- บาท  

2.      โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นนาลาดถึงบ้านนางสาคร ชลภักดี บ้านใหม่ยองแยง      

หมู่ที่ 9 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. ปรับเกรดบดทับแน่น (ตามปริมาณงาน อบต.พะเนากำหนด) งบประมาณที่ได้รับ 60,000.- บาท

3.      โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2559 การคัดแยกแปลงที่ดิน

ตามเขตย่อย กำหนดรหัสแปลงที่ดินและนำเข้าข้อมูล ผท.1 ด้วยโปรแกรม Ltax 3000 งบประมาณที่ได้รับ 140,000.- บาท นั้น

                   เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น        ตามนโยบายของรัฐบาล  ในการเสนอราคาเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และเป็นผลดีต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมการเสนอราคาในครั้งนี้              องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  29  มีนาคม  2559

รายละเอียด หนังสือประชาสัมพันธ์

                แบบ ปร.4 ถนนบ้านยองแยง ม.8

                แบบ ปร.4 ถนนบ้านใหม่ยองแยง ม.9   

ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 28 Mar 16@ 15:55:00 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความ

ประสงค์จะดำเนินการตกลงราคาโครงการ ดังนี้

1.โครงการยกระดับถนนคสล. บริเวณปากทางเข้าถนนเพชรมาตุคลา 226 บ้านพุดซา หมู่ที่ 2

ขนาดกว้าง 5. 00 เมตร ยาว 180. 00 เมตร หนา 0. 15 เมตรหรือมี พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

900 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้ าง

จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณที่ได้รับ 482,000.- บาท

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณสี่แยกถนน คสล. กลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1)

บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ปากภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 230.00 เมตร พร้อมฝาราง

คสล.หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้าง จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณที่ได้รับ 483,000.- บาท นั้น

เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับมาตรการกร ะตุ้นเศรษฐกิจร ะยะสั้ น

ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเสนอราคาเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริ สุทธิ์ และเป็นผลดีต่อทางราชการ องค์การ

บริหารส่วนตำบลพะเนาจึงขอปร ะชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมการ เสนอราคาในครั้ งนี้

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์

                                       2. ประมาณราคาถนน

                                       3. ประมาณราคารางระบายน้ำ

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 22 Mar 16@ 15:02:49 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 รณรงค์งดใช้โฟม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่ารัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะเป็นอันดับแรก และส่งเสริมให้เกิดกลไกลการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาจึงขอแจ้งเชิญชวนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลพะเนางดใช้ภาชนะจากโฟมใส่อาหาร เพราะนอกจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากมีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งแล้วยังเป็นปัญหาอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม คือ ไม่ย่อยสลายนานเกิน 100 ปี และหากเผาไหม้จะก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 10 Mar 16@ 16:12:38 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง
ข้อมูลทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ

ดำเนินการตกลงราคาโครงการ ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้าง

จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด) งบประมาณ 350,000.- บาท

2.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 พร้อมคืนผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยองแยง

หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางเปรียว ไขโพธิ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ การก่อสร้าง จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด) งบประมาณ 310,000.- บาท

เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ตามนโยบายของ

รัฐบาล และการเสนอราคาเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และเป็นผลดีต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วน

ตำบลพะเนา จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมการเสนอราคาในครั้งนี้ ณ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลพะเนา ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๑. หนังสือประชาสัมพันธ์

๒. แบบ ปร.๔ ศูนย์เด็กฯ

๓. แบบ ปปช.๐๑ ศูนย์เด็ก

๔. แบบ ปร.๔ วางท่อ ม.๙

๕. แบบ ปปช.๐๑ วางท่อ ม.๙

ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 26 Feb 16@ 15:55:14 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

113 เรื่อง (23 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ]
กองตรวจสอบการคลังท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูล

ติดต่อ


ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ


    หยุดทำร้ายประเทศไทย
    Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

    เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
    ค้นหา


    ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
    เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
    เรื่องที่ผ่านมา
Wednesday 17 Feb
· สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
Thursday 28 Jan
· สอบราคาลานกีฬา
Monday 25 Jan
·
Tuesday 15 Dec
· กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
Tuesday 01 Dec
· ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
Wednesday 25 Nov
· ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
Wednesday 04 Nov
· ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
Friday 02 Oct
· ประกาศสอบราคา+ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำตะคองเก่า
Wednesday 09 Sep
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านพะเนา ม.6
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านหนองสายไพร ม.3

บทความเก่าๆ
    Thai Calendar
เมษายน 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
    ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

    ปฏิทินกิจกรรม
<< เมษายน 2016 >>

พฤ อา
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
    ราคาน้ำมันวันนี้
    พยากรณ์อากาศ
    แหล่งความรู้
PH2BLUE Theme Modified By: Lorkan Themes Thai Edition By: ThaiNuke