หน้าแรก ส่งข่าวสารส่วนตัว ค้นหา
    เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 เข้าสู่ระบบ
 ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 ความรู้ห่างไกล สตง.
 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 การป้องกันอัคคีภัย
 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือการบริหารงานบุคคล
 ภารกิจตามอำนาจหน้าที่
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อบต.พะเนา 2558-2562
· แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2557
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2558
· งบประมาณ 2559
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2558
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2558-2560)
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2558
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.58
 รายงานประชุมสภา พ.ค.58
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2557
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ราคากลาง
 ข้อมูลสถิติ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย
 ประกาศกระบวนการขั้นตอนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
 แบบฟอร์มต่างๆ
 รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 กรณีการออกข้อบัญญัติฯว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 คำสั่ง/ประกาศที่สำคัญ
 ผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญ
 โครงการศึกษาดูงานแม่บ้านผู้นำชุมชน2558

· รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
· ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
· ภาษีบำรุงท้องที่
· ภาษีป้าย
· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· แนะนำและบอกต่อ
· เนื้อหาสาระ
· หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
· หมู่ 2 บ้านพูดซา
· หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
· หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
· หมู่ 5 บ้านพะเนา
· หมู่ 6 บ้านพะเนา
· หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
· หมู่ 8 บ้านยองแยง
· หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
· หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
· สถิติการเข้าชม
· หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
· ลงโฆษณา
· การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
· การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
· การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
· กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
· ข้อมูลทั่วไป
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ถามกันบ่อย
    เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

    พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
    สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: apaqadexo
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 613

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 24
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 25

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : apaqadexo
ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 

facebook อบต.พะเนา


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูล

ท้องถิ่นนครราชสีมา

ยังไม่มีข้อมูล

 สอบราคาลานกีฬา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่เทคอนกรีต   เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ประกาศสอบราคา

                                แบบ ปปช.01

                                แบบ ปร.4

ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 28 Jan 16@ 15:30:37 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ

ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณสี่แยกถนน คสล. กลางหมู่บ้าน บ้านคอนอินทร์

หมู่ที่ 4 ปากภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ ย 0.50 เมตร ยาวรวม 230.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

การก่อสร้าง จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด)

งบประมาณที่ ได้รั บ 483, 000. - บาท เพื่อให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัว และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจระยะสั้น ตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

เพื่อให้การเสนอราคาโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และเป็นผลดีต่อทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมการเสนอราคาในครั้งนี้

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 26 มกราคม 2559

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก

ราคากลาง

ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 25 Jan 16@ 16:33:32 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรมะเริง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนมะเริงน้อย โรงเรียนบ้านพะเนา สถานีรถไฟบ้านพะเนา หน่วยกู้ภัยฮุก 31 อปพร. ตำรวจชุมชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 15 Dec 15@ 13:52:29 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายนี้ คลิกที่นี่

ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 01 Dec 15@ 11:13:30 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ข้อมูลทั่วไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 บัดนี้การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา คลิกที่นี่่ link
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 25 Nov 15@ 20:40:59 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

107 เรื่อง (22 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]
กองตรวจสอบการคลังท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูล

ติดต่อ


ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ


    หยุดทำร้ายประเทศไทย
    Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

    เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
    ค้นหา


    ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
    เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
    เรื่องที่ผ่านมา
Wednesday 04 Nov
· ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
Friday 02 Oct
· ประกาศสอบราคา+ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบลำตะคองเก่า
Wednesday 09 Sep
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านพะเนา ม.6
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนบ้านหนองสายไพร ม.3
Monday 17 Aug
· สอบราคาโครงการก่อสร้างบ้านพะเนา ม.6
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถ
Thursday 23 Jul
· สอบราคา
Tuesday 21 Jul
· ช่วยเหลือบ้านโดนต้นไม้ล้มทับ
· ซ่อมแซมถนนซอยยูเทิร์นบ้านใหม่ยองแยง ม.๙-บ้านพระพุทธ
· โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ.2558

บทความเก่าๆ
    Thai Calendar
กุมภาพันธ์ 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29  
    ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

    ปฏิทินกิจกรรม
<< กุมภาพันธ์ 2016 >>

พฤ อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29           
    ราคาน้ำมันวันนี้
    พยากรณ์อากาศ
    แหล่งความรู้
PH2BLUE Theme Modified By: Lorkan Themes Thai Edition By: ThaiNuke