หน้าแรก ส่งข่าวสารส่วนตัว ค้นหา
    เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลทั่วไป
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 ถามกันบ่อย
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
 ค้นหา
 แนะนำและบอกต่อ
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อเรา
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 ความรู้ห่างไกล สตง.
 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 การป้องกันอัคคีภัย
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2557
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2558
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2558
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2552-54)
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4ปี (2552-55)
 แผนอัตรากำลัง2556-2558
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2558
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.58
 รายงานประชุมสภา พ.ค.58
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2557
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลสถิติ
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2552
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2551
 จำนวนและรายชื่อผู้สูงอายุ
 จำนวนและรายชื่อคนพิการ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย

· ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
· ภาษีบำรุงท้องที่
· ภาษีป้าย
· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· โครงการรักษ์ลำตะคอง
· เนื้อหาสาระ
· หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
· หมู่ 2 บ้านพูดซา
· หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
· หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
· หมู่ 5 บ้านพะเนา
· หมู่ 6 บ้านพะเนา
· หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
· หมู่ 8 บ้านยองแยง
· หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
· สถิติการเข้าชม
· หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
· ลงโฆษณา
· การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
· การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
· การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
· กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
· คำสั่ง/ประกาศ
· ดาวน์โหลด
    เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

    พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
    สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: urupajuhy
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 415

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 7
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 8

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : Ske13
12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ


ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 

facebook อบต.พะเนา


 สอบราคาโครงการก่อสร้างบ้านพะเนา ม.6
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 ทางแยกถนนลาดยางหลังสถานีรถไฟถึงบริเวณบ้านนายเสงี่ยม ชิดมะเริง บ้านพะเนา

หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 2 บ่อ ลง

ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1

ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.พะเนากำหนด) ราคากลาง  400,000.- บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบคลิก

ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 17 Aug 15@ 10:21:47 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถ
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร

โรงจอดรถ คสล.โครงสร้าง Truss ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย  (ตามแบบแปลนอบต.  

พะเนากำหนด) ราคากลาง  505,000.- บาท (-ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 17 Aug 15@ 10:02:55 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 สอบราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์สอบราคา

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา ม.6 ซอยฤาษีสมบัติ

รายละเอียดคลิก

2. โครงการก่อสร้างก่อสร้างนนหินคลุกบ้านใหม่ยองแยง ม.9 เส้นเลียบลำตะคองเก่า

รายละเอียดคลิก

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ Thursday 23 Jul 15@ 15:52:55 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

 ช่วยเหลือบ้านโดนต้นไม้ล้มทับ

ตามที่ไ้ดเกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 จึงทำให้ต้นไม้ในบ้านของนายสุพจน์ เปราะจันทึก บ้านเลขที่ 91 ม.6 ต.พะเนา ได้รับความเสียหาย วันนี้ 15 ก.ค.58 นายสิรวิชญ์ ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้ประสานงานกับเทศบาลนครนครราชสีมา นำรถเครนและเจ้าหนาที่มาทำการตัดต้นไม้ ณ บ้านหลังดังกล่าว เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย 
ขอขอบคุณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทน.นครราชสีมา มา ณ โอกาสนี้

ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 21 Jul 15@ 15:19:43 ICT
(มีต่อ... | 3723 ไบต์ | จำนวน: 0)

 ซ่อมแซมถนนซอยยูเทิร์นบ้านใหม่ยองแยง ม.๙-บ้านพระพุทธ
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นรอยต่อตำบลพะเนา-ตำบลพระพุทธ

 

ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 21 Jul 15@ 14:52:35 ICT
(มีต่อ... | จำนวน: 0)

98 เรื่อง (20 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ]
กระดานข่าว

กระดานข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นครราชสีมา
กระดาน

 องค์การบริหารส่วนตำบล
    โยกย้ายและสับเปลี่ยน    ประกาศสอบและผลสอบ    กิจกรรม อบต.สัมพันธ์    อื่นๆ
 หน่วยงานอื่นทั่วไทย
    พูดคุยเกี่ยวกับ อบต.    ข่าวคราวหน่วยงานราชการ    อื่นๆ
 ทั่วไป
    เทคโนโลยี    สุขภาพ    บทความน่าอ่าน    อื่นๆ

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 เดอะซัน,เดลี่เมล์ ตีข่าว ผีจ้องสอย “เนย์มาร์” 0 Bank1 5 Bank1 เมื่อวันที่ 27/08/2015 เวลา 20:19 น.
 "ช้างศึก" ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ 0 santafe 6 santafe เมื่อวันที่ 27/08/2015 เวลา 18:07 น.
 เคล็ดลับ สูตรรูเล็ตเน้นแทงสูง วิธีเล่น 0 amppatty 6 amppatty เมื่อวันที่ 27/08/2015 เวลา 14:22 น.
 การพนันที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้เล่นได้ 0 Bank1 9 Bank1 เมื่อวันที่ 26/08/2015 เวลา 17:15 น.
 รู้แล้ว! ทำไม? “ชมพู่” ถึงเลี่ยงเจอ “เจนี่” ทุกครั้ง! ที่มา 0 amppatty 12 amppatty เมื่อวันที่ 25/08/2015 เวลา 16:10 น.
 Maison Dalabua 0 Ske13 9 Ske13 เมื่อวันที่ 25/08/2015 เวลา 14:43 น.
 จุดซ่อนเร้นมีกลิ่น รับมืออย่างไร ? 0 santafe 9 santafe เมื่อวันที่ 25/08/2015 เวลา 13:52 น.
 ขออนุญาติเสนอโรงแรม เขาใหญ่ แกรนด์วิว ราคาพิเศษสำหรับหน่วยงา 7 kaoyai 2585 tompla เมื่อวันที่ 25/08/2015 เวลา 10:21 น.
 การเล่นการพนันตามที่พระราชบัญญัติ 0 Bank1 12 Bank1 เมื่อวันที่ 24/08/2015 เวลา 16:06 น.
 Kallang River Backpackers 0 Ske13 9 Ske13 เมื่อวันที่ 24/08/2015 เวลา 15:00 น.
กระทู้ 1236 | กระทู้และตอบ 1693 | เข้าชม 273414 | ตอบ 457 | สมาชิก  414
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ


    หยุดทำร้ายประเทศไทย
    Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

    เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
    ค้นหา


    ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
    เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
    เรื่องที่ผ่านมา
Tuesday 21 Jul
· โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ.2558
Friday 27 Mar
· แจกเสื้อกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 2558
· โครงการประชาคมประจำปี 2558
Friday 13 Mar
· โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านยองแยง หมู่ที่ 8
Tuesday 20 Jan
· ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง
Friday 16 Jan
· ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
Friday 09 Jan
· ประกาศผลการรับสมัครพนักงาน
Wednesday 24 Dec
· รับสมัครพนักงานจ้าง
Wednesday 15 Oct
· ขุดลอกเหมืองชลประทานช่วงบ้านพุดซา-บ้านมะเริงน้อย
Friday 26 Sep
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

บทความเก่าๆ
    Thai Calendar
สิงหาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
    ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

    ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2015 >>

พฤ อา
          12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           
    ราคาน้ำมันวันนี้
    พยากรณ์อากาศ
    แหล่งความรู้
PH2BLUE Theme Modified By: Lorkan Themes Thai Edition By: ThaiNuke