เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลทั่วไป
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 ถามกันบ่อย
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
 ค้นหา
 แนะนำและบอกต่อ
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อเรา
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 ความรู้ห่างไกล สตง.
 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2556
· งบประมาณ 2557
· 
· 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาปี 2552-54
 แผนพัฒนาปี 2553-55
 แผนพัฒนาปี 2554-2556
 แผนพัฒนาปี 2555-2557
 แผนพัฒนาสามปี2556-2558
 แผนพัฒนาสามปี2557-2559
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2553
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2554
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2555
 แผนดำเนินงาน2556
 แผนดำเนินงาน2557
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2552-54)
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4ปี (2552-55)
 แผนอัตรากำลัง2556-2558
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2556
· เรียกประชุมสภาสมัยที่1
· เรียกประชุมสภาสมัยที่2
· เรียกประชุมสภาสมัยที่3
· เรียกประชุมสภาสมัยที่1/2557
· กำหนดสมัยประชุม2557
· เรียกประชุมสภาสมัยที่2/2557
· เรียกประชุมสภาสมัยที่3/2557
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.55
 รายงานประชุมสภา พ.ค.55
 รายงานประชุมสภา 9ส.ค.55
 รายงานประชุมสภา 15ส.ค.55
 รายงานประชุมสภา 28พ.ย.55
 รายงานประชุมสภา 28ก.พ.56
 รายงานประชุมสภา 27 พ.ค.56
 รายงานการประชุมสภา9ส.ค.56
 รายงานการประชุมสภา15ส.ค.56
 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก
 รายงานการประชุมสภา17ก.พ.57
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2551
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2552
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2553
 รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลปี2554
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2555
· รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2556
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลสถิติ
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2552
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2551
 จำนวนและรายชื่อผู้สูงอายุ
 จำนวนและรายชื่อคนพิการ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย
 คำสั่ง/ประกาศ
 หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
 พรบ./พรก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 มติ ก. อบต.
 คำสั่ง สถ.
 ปฏิทินกิจกรรม
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.พะเนา
 หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
 หมู่ 2 บ้านพูดซา
 หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
 หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
 หมู่ 5 บ้านพะเนา
 หมู่ 6 บ้านพะเนา
 หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
 หมู่ 8 บ้านยองแยง
 หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
 การให้บริการประชาชน(ประกาศ ฯ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน)
 โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีป้าย
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
 การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
 ร้องเรียน,ร้องทุกข์,แจ้งทุจริต
· แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 กิจกรรมและโครงการต่างๆ
 กิจกรรม,โครงการ
 โครงการวันแม่แห่งชาติ
 โครงการประชาชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
 กลุ่มและองค์กรต่างๆในพื้นที่
 กลุ่มออมทรัพย์หมู่6 บ้านพะเนา
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 ข้อมูลข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะเนา
 สรุปผลการดำเนินงาน 2554
 สรุปผลการดำเนินงาน2555

· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· โครงการรักษ์ลำตะคอง
· เนื้อหาสาระ
· สถิติการเข้าชม
· ลงโฆษณา
· ดาวน์โหลด
เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: masakookung
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 339

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 24
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 24
 
ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 
 

 
facebook อบต.พะเนา

 

 
โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านยองแยง หมู่ที่ 8
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 13 Mar 15@ 16:33:55 ICT (18 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านยองแยง หมู่ที่ 8 ตำบลพะเนา      ยาว 48.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย

ราคากลาง 9,000,000.00 บาท (-เก้าล้านบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบคลิก

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง
ผู้บันทึก admin เมื่อ Tuesday 20 Jan 15@ 10:04:44 ICT (47 ครั้ง)
ข้อมูลทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศผลการสรรหาให้ทราบดดยทั่วกันดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 16 Jan 15@ 15:56:49 ICT (61 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบคลองชลประทาน  (ช่วงที่ 1 บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 – ตำบลมะเริง)  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 364.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,820 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0.30 เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด)     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน   1   ป้าย

ราคากลาง  1,040,859.00 บาท (-หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณนายยอด พัดฉาศักดิ์ ถึงลำตะคองเก่า บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ปากภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 127.00 เมตร พร้อมฝารางคสล.หนา 0.15 เมตร  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.พะเนากำหนด) 

ราคากลาง  314,000.00 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนางทิม จันทรินทร์ เชื่อมบ้านนายเปล่ง บัวด้วง บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ปากภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 169.00 เมตร พร้อมฝารางคสล.หนา 0.15 เมตร  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.พะเนากำหนด) 

ราคากลาง  404,000.00 บาท (-สี่แสนสี่พันบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศผลการรับสมัครพนักงาน
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 09 Jan 15@ 16:18:22 ICT (57 ครั้ง)
ข้อมูลทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างนั้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
รับสมัครพนักงานจ้าง
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 24 Dec 14@ 15:35:46 ICT (56 ครั้ง)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

                       ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-                พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

       ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์              จำนวน 1 อัตรา

-                พนักงานจ้างทั่วไป

      ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ             จำนวน 2 อัตรา

                       ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย          จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
90 เรื่อง (18 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ]
 
 
กระดานข่าว

กระดานข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นครราชสีมา
กระดาน

 องค์การบริหารส่วนตำบล
    โยกย้ายและสับเปลี่ยน    ประกาศสอบและผลสอบ    กิจกรรม อบต.สัมพันธ์    อื่นๆ
 หน่วยงานอื่นทั่วไทย
    พูดคุยเกี่ยวกับ อบต.    ข่าวคราวหน่วยงานราชการ    อื่นๆ
 ทั่วไป
    เทคโนโลยี    สุขภาพ    บทความน่าอ่าน    อื่นๆ

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 บริการที่จะเปลี่ยนการเล่นในรูปแบบเดิมให้เข้าใจง่ายขึ้น 0 Bank1 3 Bank1 เมื่อวันที่ 27/03/2015 เวลา 00:22 น.
 ขอแนะนำบล็อกที่ให้บริการข่าวกีฬา 0 aotto 3 aotto เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 22:16 น.
 เพิ่มความสะดวกให้เลือกเข้าใช้งานได้ทุกช่องทาง 0 Bank1 6 Bank1 เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 18:27 น.
 การเล่นพนันของคนยุคใหม่ในคอม 3 unicornii 48 masakookung เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 18:02 น.
 การใช้และการระวังรักษาทรัพยากรด้วยวิธีที่ฉลาด 0 nuning 6 nuning เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 12:14 น.
 แนะนำเว็บสุดฮอตของเรา 1 nuanna2 14 daunda เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 11:56 น.
 ความรักต่อตัวงานจะทำให้ทำงานได้มีความสุขขึ้น 0 Ske13 8 Ske13 เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 10:32 น.
 ประชาสัมพันธ์ เวบชมรมสา'สุข โคราช 5 iamjaojang 2164 pararat เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 10:28 น.
 การกีฬาที่เริ่มต้นได้ดีมากๆ 0 mannoi4444 6 mannoi4444 เมื่อวันที่ 26/03/2015 เวลา 10:01 น.
 สัมผัสได้ถึงประสบการณ์เกมส์เดิมพัน 0 Bank1 8 Bank1 เมื่อวันที่ 25/03/2015 เวลา 20:43 น.
กระทู้ 689 | กระทู้และตอบ 1077 | เข้าชม 230536 | ตอบ 388 | สมาชิก  338
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]

 

 
ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ

 

หยุดทำร้ายประเทศไทย
Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
ค้นหา


ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
เรื่องที่ผ่านมา
Wednesday 15 Oct
· ขุดลอกเหมืองชลประทานช่วงบ้านพุดซา-บ้านมะเริงน้อย
Friday 26 Sep
· ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ
· ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์
Wednesday 24 Sep
· การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตำบลพะเนา
· สถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลพะเนากันยายน2557
Friday 20 Jun
· โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.พะเนาเกมส์ ประจำปี 2557
Tuesday 10 Jun
· ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2557
· พิธีมอบวุฒิบัตร
· ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
· ดับเพลิงที่บ้านพะเนา ม.6

บทความเก่าๆ
Thai Calendar
มีนาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

ปฏิทินกิจกรรม
<< มีนาคม 2015 >>

พฤ อา
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แหล่งความรู้