เมนูหลัก
 หน้าบ้านพะเนาและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลทั่วไป
 เกี่ยวกับตำบลพะเนา
 วิสัยทัศน์ อบต.พะเนา
 กระดานข่าว
 ถามกันบ่อย
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 รวบรวมข่าวสารทั้งหมด
 ค้นหา
 แนะนำและบอกต่อ
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อเรา
 เว็บลิงค์
 ระเบียบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ระเบียบการรักษาความสงบเรียบร้อยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
 ความรู้ห่างไกล สตง.
 แนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง
 บุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สภาองค์การบริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
· 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา2558-2562
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
· งบประมาณ 2556
· งบประมาณ 2557
· 
· 
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาปี 2552-54
 แผนพัฒนาปี 2553-55
 แผนพัฒนาปี 2554-2556
 แผนพัฒนาปี 2555-2557
 แผนพัฒนาสามปี2556-2558
 แผนพัฒนาสามปี2557-2559
 แผนพัฒนาสามปี2558-2560
 แผนดำเนินงาน
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2553
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2554
 แผนดำเนินงาน พ.ศ.2555
 แผนดำเนินงาน2556
 แผนดำเนินงาน2557
 รายงานแสดงงบการเงิน
 รายงานแสดงฐานะงบการเงิน2556
 แผนอัตรากำลัง
 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2552-54)
 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4ปี (2552-55)
 แผนอัตรากำลัง2556-2558
 ประกาศกิจการสภา อบต.พะเนา
· กำหนดสมัยประชุม2556
· เรียกประชุมสภาสมัยที่1
· เรียกประชุมสภาสมัยที่2
· เรียกประชุมสภาสมัยที่3
· เรียกประชุมสภาสมัยที่1/2557
· กำหนดสมัยประชุม2557
· เรียกประชุมสภาสมัยที่2/2557
· เรียกประชุมสภาสมัยที่3/2557
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานประชุมสภา ก.พ.55
 รายงานประชุมสภา พ.ค.55
 รายงานประชุมสภา 9ส.ค.55
 รายงานประชุมสภา 15ส.ค.55
 รายงานประชุมสภา 28พ.ย.55
 รายงานประชุมสภา 28ก.พ.56
 รายงานประชุมสภา 27 พ.ค.56
 รายงานการประชุมสภา9ส.ค.56
 รายงานการประชุมสภา15ส.ค.56
 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก
 รายงานการประชุมสภา17ก.พ.57
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 รายงานการประชุม 56
 รายงานการประชุม 57
· 
 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2551
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2552
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2553
 รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลปี2554
 รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2555
· รายงานผลดำเนินงานและติดตามประเมินผลแผน2556
 การจัดซื้อ,จัดจ้าง
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลสถิติ
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2552
 จำนวนประชากรจากการประมวลผล จปฐ.2ปี 2551
 จำนวนและรายชื่อผู้สูงอายุ
 จำนวนและรายชื่อคนพิการ
 OTOP
 หนังสือราชการ
 ระเบียบและข้อกฏหมาย
 คำสั่ง/ประกาศ
 หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
 พรบ./พรก.
 กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 มติ ก. อบต.
 คำสั่ง สถ.
 ปฏิทินกิจกรรม
 พื้นที่รับผิดชอบ อบต.พะเนา
 หมู่ 1 บ้านมะเริงน้อย
 หมู่ 2 บ้านพูดซา
 หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร
 หมู่ 4 บ้านคอนอินทร์
 หมู่ 5 บ้านพะเนา
 หมู่ 6 บ้านพะเนา
 หมู่ 7 บ้านมะเริงใหญ่
 หมู่ 8 บ้านยองแยง
 หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง
 การให้บริการประชาชน(ประกาศ ฯ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน)
 โครงการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 การรับชำระภาษี(ลดขั้นตอน)
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีป้าย
 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
 การขออนุญาตขุดดิน,ถมดิน
 ร้องเรียน,ร้องทุกข์,แจ้งทุจริต
· แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
 กิจกรรมและโครงการต่างๆ
 กิจกรรม,โครงการ
 โครงการวันแม่แห่งชาติ
 โครงการประชาชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน
 กลุ่มและองค์กรต่างๆในพื้นที่
 กลุ่มออมทรัพย์หมู่6 บ้านพะเนา
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 ข้อมูลข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะเนา
 สรุปผลการดำเนินงาน 2554
 สรุปผลการดำเนินงาน2555

· เกี่ยวกับตำบลพะเนา
· โครงการรักษ์ลำตะคอง
· เนื้อหาสาระ
· สถิติการเข้าชม
· ลงโฆษณา
· ดาวน์โหลด
เว็บลิงค์

Links.jpg (568 bytes)

หน่วยงานส่งเสริม

itblogcdd.gif (1260 bytes)

กรมการ
พัฒนาชุมชน

itblogdep.gif (1070 bytes)

กรมส่งเสริม
การส่งออก

itblogcpd.gif (1310 bytes)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

itblogdip.gif (1115 bytes)

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ThailocalAdmin1.GIF (1009 bytes)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
.

Links.jpg (568 bytes)

ส่งเสริมโอทอป SME

สสว

sme.go.th สสว.

SME BANK

SME Bank 

อ.ย.

FDA  สนง. อ.ย.

มผช.

มาตรฐาน มผช.

EAN

สถาบันรหัสสากล

Thaipack

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

PRD

สำนักข่าวกรมประชาฯ
ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน

Province

ลิงค์เว็บจังหวัด

Others

ลิงค์เว็บที่น่าสนใจicon_more.gif (273 bytes)

Thaiways_95.jpg (2908 bytes)
ให้ความร่วมมือด้านแผนที่ท่องเที่ยว

พะเนาเว็บลิงค์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รัฐบาลไทย 1111 สายด่วนรัฐบาล เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยตำบล ผู้สนับสนุนภาพและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป แคตาลอกสินค้ากลุ่มอาชีพ
สำหรับสมาชิก
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: batnasuk
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 191

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 13
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 13
 
ฝากข้อความ

ข้อความทั้งหมด   
 
 

 
facebook อบต.พะเนา

 

 
ขุดลอกเหมืองชลประทานช่วงบ้านพุดซา-บ้านมะเริงน้อย
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 15 Oct 14@ 15:59:52 ICT (52 ครั้ง)
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนานำโดย นายสิรวิชญ์  ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และคณะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยดำเนินการซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานและขุดลอกกำจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองชลประทานช่วงบ้านพุดซา หมู่ที่ 2 – บ้านมะเริงน้อย

(มีต่อ... | 5433 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 26 Sep 14@ 12:58:58 ICT (54 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนามีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบทางรถไฟ บ้านคอนอินทร์ ถึง บ้านหนองสายไพร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ     คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย     (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนากำหนด)

ราคากลาง 915,000.00 บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์
ผู้บันทึก admin เมื่อ Friday 26 Sep 14@ 12:01:13 ICT (51 ครั้ง)
สอบและประกวดราคา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.      รถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน  

2.      ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

3.      ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็ป

4.      เป็นกระบะสำเร็จรูป

5.      ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ4ประตู

6.      ราคารวมเครื่องปรับอากาศ

7.      ราคารวมภาษีสรรพสามิต

8.     คุณสมบัติของเครื่องยนต์(มอก.)ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

9.    พ่นตราสัญลักษณ์และอักษรชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พร้อมลงเลขรหัสครุภัณฑ์ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำหนด

ราคากลาง   787,000.00 บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่

(มีต่อ... | จำนวน: 0)
 
 
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตำบลพะเนา
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 24 Sep 14@ 15:54:15 ICT (53 ครั้ง)
กิจกรรม

ตามที่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมในบริเวณหลายจุดในเขตตำบลพะเนา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่าย

(มีต่อ... | 2510 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลพะเนากันยายน2557
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 24 Sep 14@ 00:00:00 ICT (57 ครั้ง)
ข้อมูลทั่วไป

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ตำบลพะเนาก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยในหลายจุด

รายละเอียดตามภาพถ่าย

(มีต่อ... | 2166 ไบต์ | จำนวน: 0)
 
 
85 เรื่อง (17 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ]
 
 
กระดานข่าว

กระดานข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา นครราชสีมา
กระดาน

 องค์การบริหารส่วนตำบล
    โยกย้ายและสับเปลี่ยน    ประกาศสอบและผลสอบ    กิจกรรม อบต.สัมพันธ์    อื่นๆ
 หน่วยงานอื่นทั่วไทย
    พูดคุยเกี่ยวกับ อบต.    ข่าวคราวหน่วยงานราชการ    อื่นๆ
 ทั่วไป
    เทคโนโลยี    สุขภาพ    บทความน่าอ่าน    อื่นๆ

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 บริการออนไลน์ที่ดีที่สุด 0 aotto 6 aotto เมื่อวันที่ 21/12/2014 เวลา 21:15 น.
 แนะนำสร้างความสนุกความตื่นเต้น 0 nuanna2 6 nuanna2 เมื่อวันที่ 21/12/2014 เวลา 15:33 น.
 อยากให้คุณได้ลอง **เกมส์มันส์ๆๆ** 1 ottonate11 18 nuk2535 เมื่อวันที่ 20/12/2014 เวลา 08:16 น.
 ขออนุญาติเสนอโรงแรม เขาใหญ่ แกรนด์วิว ราคาพิเศษสำหรับหน่วยงา 5 kaoyai 1898 batnasuk เมื่อวันที่ 19/12/2014 เวลา 17:46 น.
 สมัครวันนี้รับโบนัสฟรีกับ gclub-plaza 0 majakala 7 majakala เมื่อวันที่ 19/12/2014 เวลา 16:11 น.
 แนะนำความทันสมัยของเดิมพันออนไลน์ 0 nuanna2 11 nuanna2 เมื่อวันที่ 19/12/2014 เวลา 14:29 น.
 มากกว่าที่คุณคิด 0 aotto 10 aotto เมื่อวันที่ 19/12/2014 เวลา 11:38 น.
 ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า 0 aotto 10 aotto เมื่อวันที่ 18/12/2014 เวลา 20:13 น.
 มาสนุกลุ้นมันส์กับเรา!!! แล้วจะรู้ว่าความมันส์เป็นยังไง!!! 0 webdevid778 8 webdevid778 เมื่อวันที่ 18/12/2014 เวลา 15:39 น.
 อยากสนุกก็เข้ามาสิ 0 hmapuu 8 hmapuu เมื่อวันที่ 18/12/2014 เวลา 14:27 น.
กระทู้ 293 | กระทู้และตอบ 508 | เข้าชม 213948 | ตอบ 215 | สมาชิก  190
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]

 

 
ประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ

 

หยุดทำร้ายประเทศไทย
Google แปลภาษา
ป้อนข้อความ :

เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
ค้นหา


ประเภทของเรื่อง
ยังไม่มีข้อมูล
เรื่องใหญ่ประจำวัน
ยังไม่มีข่าวใหญ่สำหรับวันนี้
เรื่องที่ผ่านมา
Friday 20 Jun
· โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.พะเนาเกมส์ ประจำปี 2557
Tuesday 10 Jun
· ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2557
· พิธีมอบวุฒิบัตร
· ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
· ดับเพลิงที่บ้านพะเนา ม.6
Friday 06 Jun
· กิจกรรมเดือนมีนาคม2557
Wednesday 21 May
· กุมภาพันธ์2557 ประสานแผนพัฒนากับ อบจ.นครราชสีมา
· แจกเสื้อกันหนาว มกราคม2557
· เดือนมกราคม 2557
Thursday 27 Mar
· สรุปผลงาน 4 เดือนแรก

บทความเก่าๆ
Thai Calendar
ธันวาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
ทีมพัฒนา

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

ปฏิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2014 >>

พฤ อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศ
แหล่งความรู้